Semalt hünärmeni, töleg tölegi bilen duzaga düşmezlik üçin 4 maslahat berýär

Häzirki wagtda tölegli programma üpjünçiligi hüjümleri, hakerlere müňlerçe dollar ýitirýän iň ygtybarly maglumat ulgamynyň bardygyny pikir edýän kompaniýalar, hökümetler we korporasiýalar bilen adaty bir zat boldy. Girdeji programma üpjünçiliginiň täsirine düşmezlik üçin dört maslahat.

Semaltyň hünärmeni Frank Abagnale tarapyndan göz öňünde tutulan aşakdaky maslahatlaryň trojanlardan we wiruslardan goranmagyna kömek edip biljekdigine üns beriň.

1. Şübheli e-poçta goşundylaryny açmakdan gaça duruň

Hakerleriň köpüsi, programma üpjünçiligini ýa-da trojany öz içine alýan goşundy bilen nyşanalara e-poçta iberer. Goşundyny açmak programma üpjünçiligini awtomatiki usulda kompýuteriňize gurar we şeýlelik bilen hakere kompýuteriňize doly gözegçilik eder. Şonuň üçin salgy, kärdeşleriňize ýa-da deň-duşlaryňyza meňzeýän hem bolsa, şübheli e-poçta goşundylaryny açmaň.

2. Basylan baglanyşyklara tomaşa ediň

Spam baglanyşygyna bir gezek basmak, kompýuteriňizde töleg programma üpjünçiliginiň gurulmagyna sebäp bolup biljekdigini bilýärdiňizmi? Dogry - geçmişde töleg programma üpjünçiligi tarapyndan zyýan çeken korporasiýalaryň köpüsi diňe hakerlere müňlerçe dollar ýitirmek üçin kanuny görünýän baglanyşyga basmalydy. Hekaýanyň ahlagy, onlaýn gabat gelýän islendik baglanyşyga basmazlykdyr. Zähmet çeken puluňyzy iýmäge garaşýan perdeleriň aňyrsynda nämeleriň bolup biljekdigini hiç wagt bilmeýärsiňiz.

3. Programma üpjünçiligini nireden göçürip alýandygyňyzy görüň

Häzirki wagtda dünýäde müňlerçe programma üpjünçiligini öndürýän kompaniýalar bar. Gynansagam, bularyň hemmesi kanuny däl. Käbirleri ulanyjynyň gözleýän kanuny programma üpjünçiliginiň ýerine müşderilere zyýanly programma üpjünçiligini satmak bilen meşgullanýar. Şeýle programma üpjünçiligini göçürip almak we gurnamak derrew kompýuteriňize töleg programma üpjünçiligini girizer we şeýlelik bilen, töleg mukdaryny töleýänçäňiz ähli mazmunyny gulplar. Ygtybarly tarapda bolmak üçin diňe kanuny we abraýly saýtlardan programma üpjünçiligini satyn almak we göçürip almak maslahat berilýär.

Has möhümi, premium programma üpjünçiliginiň mugt we döwülen görnüşlerinden gaça duruň. Olaryň köpüsi, programma üpjünçiligini guranyňyzdan soň, töleg programma üpjünçiligine öwrülip bilýän üçünji tarap programmalary bilen baglanyşykly. Mahabat programmalary döwülen ýa-da mugt programma üpjünçiligi bilen birlikde gurnalyp bilner.

4. Ygtybarly programma üpjünçiligine maýa goýuň

Girdeji programma üpjünçiliginiň hüjüminiň köpelmegi internet howpsuzlyk kompaniýalaryna, biriniň howpuny azaltmak üçin kompýuteriňize gurnap boljak berk programma üpjünçiligini döretmäge itergi berdi. Kompýuteriňize gurnap boljak iň ygtybarly, täsirli we ygtybarly töleg tölegini tapmak üçin gözleg. Kompýuteriňizi şular ýaly zyýanly programma üpjünçiliginden goramak üçin gurnanyňyzdan soň wagtal-wagtal barlaglary geçiriň. Mundan başga-da, bar bolan we geljekki töleg programma üpjünçiligi bilen iş salyşmak ukybyny ýokarlandyrmak üçin ony yzygiderli täzeläp durýandygyňyza göz ýetiriň. Hakerleriň bu zyýanly programma üpjünçiliginiň täze wersiýalaryny her gün onlaýn ýagdaýda çykarýandygyna üns beriň.

Bu dört maslahat sizi tölegli programma üpjünçiliginden gorar. Şeýle hem, operasiýa ulgamyňyzy täzelemegi göz öňünde tutuň, sebäbi kompaniýalaryň köpüsi kesgitlenen töleg programma üpjünçiligi arkaly geçip bolmajak bolmagy üçin gorag diwarlaryny täzeleýärler. Has möhümi, hüjümler ýüze çykan halatynda kompýuterleri formatlap we hakerlere töleg tölemegiň ýerine faýllary alyp bilersiňiz, faýllaryňyzy elmydama gaty diskde ýa-da bulutda ätiýaçlaň.